ԿԳՄՍ Նախարարության Նոր Հայտարարությունը․ Դպրոցները Կանցնե՞ն Երկարօրյա Ուսուցման

Առաջարկվող լուծումներն ուղղված են սովորողների ուսումնադաստիարակչական

 

 

աշխատանքներում ընտանիքին համակողմանի օգնության ցուցաբերմանը, չափորոշչային ու

 

 

ծրագրային պահանջներին համապատասխան ուսումնական նյութի յուրացման

գործընթացում ցածր առաջադիմություն ունեցող սովորողների աջակցմանը,

ինչպես նաև ինքնուրույն սովորելու հմտությունների, ստեղծագործական ունակությունների և

 

 

 

ինքնակազմակերպման կարողությունների ձևավորմանն ու զարգացմանը: Ուսումնական

հաստատության երկարօրյա խմբի կրթական ծրագրերը ներառում են երկարօրյա խմբի

սովորողների սննդի, հանգստի և դասապատրաստման կազմակերպումը` որպես երկարօրյա

կրթական ծրագրի բաղկացուցիչ մասեր: