Պայմանագրային զինծառայության տարիքային շեմը կավելանա միջինը 5 տարով

Սահմանային տարիքի հասած պայմանագրային զինծա ռայողների զինվորական

 

 

ծառայությունում գտնվելու ժամկետները  կարող են երկարաձգվել մինչև հինգ տարի ժամկետով,

 

 

 

ամեն դեպքում՝ մեկական տարով՝ պետական լիազոր մարմնի ղեկավարի հրամանով

 

 

սահմանված կարգով ու կոլեգիալ որոշման հիման վրա: