Արտոնյալ պայմաններով կենսաթոշակ՝ 55 տարեկանից․

Արտոնյալ պայմաններով կենսաթոշակ՝ 55 տարեկանից․ պայմանները՝ օրենքում

Արտոնյալ պայմաններով կենսաթոշակ՝ 55 տարեկանից․ պայմանները՝ օրենքում

Արտոնյալ պայմաններով կենսաթոշակ (թիվ 1 ցուցակով) նշանակվում է 55 տարին լրացած անձին, եթե նա ունի

առնվազն 25 օրացուցային տարվա աշխատանքային ստաժ, որից առնվազն 15 օրացուցային տարին աշխատել

է առանձնապես վնասակար, առանձնապես ծանր պայմաններում և այդ ժամանակահատվածում լրիվ

աշխատանքային օրը կատարել արտոնյալ կենսաթոշակի իրավունք տվող աշխատանք: Այս մասին սահմանում

Արտոնյալ պայմաններով կենսաթոշակ՝ 55 տարեկանից․ պայմանները՝ օրենքում

է «Պետական կենսաթոշակների մասին» օրենքի 10-րդ հոդվածը։Կանանց, մինչև սույն մասով սահմանված կենսաթոշակային տարիքը լրանալը, կենսաթոշակ է նշանակվում ըստ հետևյալ սանդղակի.

Արտոնյալ պայմաններով կենսաթոշակ՝ 55 տարեկանից․ պայմանները՝ օրենքում